करडई

सुधारित वाण

वाण कालावधी (दिवस) उत्पादन (किं./हे) विशेष गुणधर्म
भीमा १३० - १३५ १३ - १५ कोरडवाहू क्षेत्रास योग्य.
फुले-कुसुमा १३५ - १४० १४ - १६ कोरडवाहू तसेच संरक्षित पाण्याखाली योग्य.
एस.एस.एफ.६५८ ११५ - १२० १२ - १३ बिगर काटेरी अखिल योग्य भारतीय स्तरावर लागवडीसाठी.
एस.एस.एफ.७०८ ११५ - १२० कोरडवाहू: १३ - १५
बागायती: २० -  २२
पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी योग्य कोरडवाहू तसेच बागायती.
फुले करडई - ७३३ १२० -१२५ १३ -१५ कोरडवाहू लागवडीसाठी.
फुले चंद्रभागा
(एस.एस.एफ.७४८)
१३० - १४० कोरडवाहू: १३ - १५
बागायती: २० - २२
कोरडवाहू तसेच बागायती लागवडीसाठी.
पी.बी.एन.एस.१२ १३५ - १३७ १२ - १५ मराठवाडा विभागास योग्य.
नारी - ६ १३० - १३५ १० - १२ बिन काटयची, पाकळ्या गोळा करण्यास योग्य.
नारी एन.एच. - १ १३० - १३५ १२ - १४ संकरीत वाण, बिन करण्यास योग्य काटेरी.

पेरणी

 पेरणी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवडा ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडया पर्यंत करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

बियाणे

प्रति हेक्टर १० ते १२ किलो बियाणे

रासायनिक खत

५० किलो नत्र (११० किलो युरिया) आणि २५ किलो स्फुरद (१५६ किलो सिंगल सुपर फॉसफेट) प्रति हेक्टर. बागायती करडई साठी ६० किलो नत्र + ३० किलो स्फुरद प्रति हेक्टर.

उत्पादन

मध्यम जमीन: सरासरी १२ ते १४ क्विंटल/हेक्टर
खोल जमीन: सरासरी १४ ते १६ क्विंटल/हेक्टर
बागायती जमीन: सरासरी २० ते २५ क्विंटल/हेक्टर