हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला जिल्हा: जळगाव
Registration of RAWE students for KVK Attachment
शेतकरी बांधवांसाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण. सहभाग घेण्यासाठी नाव नोंदणी